top of page

SZKOLENIE metodyka Davisa

Szczegółowy konspekt etapów

WARSZTAT  Dar dysleksji

 

​Ten 5-dniowy warsztat stanowi wprowadzenie do podstawowych teorii, zasad i zastosowania wszystkich procedur opisanych w książce Ronalda Davisa „Dar dysleksji”, i nie tylko.
Dowiedz się więcej

Podstawowe zadania praktyczne

 

Ten kurs jest drugim krokiem do uzyskania licencji Metodyka Programów Davisa.

Jest również zalecany osobom, które potrzebują konsultacji podczas początków stosowania podstawowych metod korekcji dysleksji Davisa w pracy lub w domu.

Będziesz mieć możliwość przećwiczenia podstawowych technik Davisa z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas WARSZTATU Dar dysleksji. Praktyka ta zapewnia strukturę co najmniej 30 godzin praktyki własnej i odbywa się poprzez wykonywanie zestawu zadań do nauki w domu, w swoim wolnym czasie.

Otrzymujesz:

 • szczegółowy pakiet zadań,

 • filmy szkoleniowe demonstrujące poszczególne procedury,

 • bieżące konsultacje ze Specjalistą-opiekunem, w razie potrzeby,

 • wyczerpującą informację zwrotną na temat Twoich raportów końcowych.

 

Ważne!

Warunek wstępny: ukończenie WARSZTATU Dar dysleksji.

SPOTKANIE Praktyka podstawowa

 

Celem Praktyki podstawowej jest rozwinięcie umiejętności w zakresie podstawowych technik Davisa oraz pogłębienie doświadczenia w zakresie percepcji, myślenia i stylu uczenia się dyslektyków. Jak również wprowadzanie, badanie i rozwijanie kompetencji, które zapewniają sukces w pracy Metodyka Davisa.

Praktyka odbywa się w grupach dwu- lub trzyosobowych pod kierunkiem Specjalisty Davisa.

Ważne!

Warunek wstępny: ukończenie Podstawowych zadań praktycznych.

WARSZTAT Zaawansowane metody Davisa

 

WARSZTAT Zaawansowane metody Davisa jest czwartym etapem szkolenia metodyka Davisa, ale jest otwarty dla wszystkich, którzy pomyślnie ukończyli SPOTKANIE Praktyka podstawowa. WARSZTAT Zaawansowane metody Davisa skupia się na:

 • dyskalkulii (trudności z matematyką),

 • dysgrafii (trudności z pisaniem odręcznym)

 • oraz ADHD (trudności ze skupieniem uwagi).

 

Zostaniesz wprowadzony do Opanowania koncepcji Davisa i dowiesz się, jak stosować tę technikę do takich pojęć jak:

 • zmiana,

 • konsekwencja,

 • czas,

 • sekwencja,

 • porządek i nieporządek.

Pojęcia te są podstawą do opanowania procesów matematycznych i równań. Stanowią one również istotną część procesu korekcji ADHD.

Zapoznasz się z ćwiczeniami matematyki Davisa. Te dwanaście ćwiczeń szybko prowadzi do opanowania umiejętności matematycznych, włączając dzielenie liczb trzycyfrowych, w tym ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Warsztat obejmuje podstawowe przyczyny trudności z pismem ręcznym u osób myślących obrazami oraz przedstawia szereg prostych, ale skutecznych technik ich rozwiązywania.

Warsztat obejmuje podstawowe przyczyny trudności z pismem ręcznym u osób myślących obrazami oraz przedstawia szereg prostych, ale skutecznych technik ich rozwiązywania.

Zostaniesz również zapoznany ze Słuchową orientacją i jej dostrojeniem, potężnym narzędziem służącym do korekcji problemów językowych.

Ważne!

Warunek wstępny: ukończenie SPOTKANIA Praktyka podstawowa.

Zalecamy też wcześniejsze zapoznanie się z książką "Dar uczenia się" Ronalda D. Davisa.

Zaawansowane zadania praktyczne

 

Po zakończeniu WARSZTATU Zaawansowane metody Davisa ponownie zapraszamy do ćwiczenia w domu technik omawianych podczas warsztatów.

Kolejny zestaw zadań do nauki domowej jest wykonywany pod nadzorem i z informacją zwrotną od Specjalisty Davisa, tym razem ze szczególnym uwzględnieniem:

 • matematyki,

 • skupienia uwagi,

 • pisma ręcznego,

 • słuchowej orientacji Davisa.

 

Po raz kolejny użytkownik otrzymuje:

 • szczegółowy pakiet zadań,

 • filmy szkoleniowe demonstrujące poszczególne procedury,

 • bieżące konsultacje z opiekunem-specjalistą, w razie potrzeby,

 • wyczerpującą informację zwrotną na temat raportów końcowych.

 

Ważne!

Warunek wstępny: WARSZTAT Zaawansowane metody Davisa.

Zapisy są tylko dla osób, które zgłosiły się i zostały przyjęte do Programu szkolenia Metodyków Davisa.

SPOTKANIE Praktyka zaawansowana

 

Ta pięciodniowa Praktyka zaawansowana ma na celu utrwalenie umiejętności w zakresie podstawowych technik Davisa oraz doskonalenie umiejętności w zakresie technik zaawansowanych. Odbywa się ona w małych grupach, jest też wiele okazji do pracy w parach pod okiem Specjalisty Davisa.

Jego celem jest uzyskanie przez uczestników pewności siebie w stosowaniu wszystkich technik Davisa oraz pełnego przygotowania do kolejnego etapu szkolenia (Bloków treningowych).

Ważne!

Warunek wstępny: ukończone Zaawansowane zadania praktyczne.

Bloki treningowe

 

Te trzy pięciodniowe sesje szkoleniowe to etapy od siódmego do dziewiątego w programie szkolenia Metodyków Davisa. Skupiają się one na zrozumieniu podstawowej struktury 5-dniowego Programu Korekcji Dysleksji Davisa oraz tego, w jaki sposób program musi być dostosowany do specyficznych wymagań indywidualnego klienta.

Zajęcia odbywają się w grupach trzyosobowych, pod kierunkiem Specjalisty Davisa.

W ciągu trzech tygodni będziesz mieć okazję doświadczyć trzech aspektów standardowego programu Davisa. Doświadczysz (w dowolnej kolejności):

 • Bycia klientem Programu Korekcji Dysleksji Davisa

 • Bycia obserwatorem Programu Korekcji Dysleksji Davisa

 • Bycia prowadzącym Program Korekcji Dysleksji Davisa jako metodyk.

 

Podczas tych tygodni szkoleniowych odbywają się również sesje skupiające się na szkoleniu w zakresie praktycznych aspektów prowadzenia własnej zawodowej praktyki metodyka Davisa - administracji, promocji, wymogów licencyjnych itp.

Ważne!

Warunek wstępny: SPOTKANIE Zaawansowana praktyka.

Końcowe zadania praktyczne

 

Ostatnim etapem szkolenia jest przeprowadzenie czterech kompletnych 30-godzinnych Programów Korekcji Dysleksji Davisa we własnym środowisku zawodowym, w domu, z klientami z dysleksją. Sporządzisz dokumentację (studia przypadków) tych czterech programów i przedłożysz je do oceny swojemu Specjaliście Davisa.

Jeśli prezentacja struktury i sposobu prowadzenia programów korekcji dysleksji Davisa w końcowej fazie szkolenia spełni niezbędne wymagania, Twój Specjalista Davisa zarekomenduje Cię do Davis Dyslexia Association International w celu uzyskania licencji Certyfikowanego Metodyka Programów Dysleksji Davisa.

Po otrzymaniu rekomendacji od Twojego Specjalisty, otrzymasz certyfikat z zastrzeżeniem corocznych wymagań dotyczących odnawiania certyfikatu.

Ważne!

Warunek wstępny: pomyślne ukończenie Bloków treningowych.

WARSZTAT

Opanowanie motywacji i odpowiedzialności

 

Ten 2-dniowy empiryczny warsztat obejmuje podstawowe zasady i koncepcje potrzebne do pracy z motywacją i odpowiedzialnością.

Prawidłowa prezentacja i zrozumienie tych dwóch istotnych składników jest niezbędna do zapewnienia klientowi skutecznego Programu Korekcji Dysleksji Davisa.

Ważne!

WARSZTAT Opanowanie motywacji i odpowiedzialności to ostatni krok w programie szkolenia Metodyka Davisa. Najwcześniej można odbyć go po spełnieniu warunku uczestnictwa w co najmniej jednym Bloku treningowym, a najpóźniej przed upływem jednego roku od uzyskania licencji Metodyka Davisa.

litery-white.png
bottom of page